Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 20 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł  II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.
Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 96300,00 zł.
Całkowita wartość zadania publicznego: 107695,00 zł.
Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 53.

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Infolina steetworkingu
TEL. 510-260-384 (Środa w godz 10-12 ; Czwartek  w godz 10-12)