Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 01 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2023. Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania: 125000,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 142670,00 zł. Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.05.2023 roku do 31.12.2023 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie piątki, w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 99.
------------------
Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)