Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie informuje, że w okresie od 01 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych" w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2023. Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania: 125000,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 142670,00 zł. Celem zadania publicznego jest prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gliwice. Praca streetworkerów będzie miała miejsce w okresie od 01.05.2023 roku do 31.12.2023 roku. Patrole streetworkingowe odbywać się będą głównie piątki, w weekendy i dni wolne (święta, itp.). Liczba dni objętych patrolami wynosi 99.
------------------
Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)


W dniu 12 września 2022 roku, w 30 rocznicę poświęcenia naszego schroniska w Bojkowie miała miejsce Eucharystia. Po Eucharystii odbyło się spotkanie o charakterze Agape. Uroczystość prowadził ksiądz Adrian Łukasz Pietrzyk.

Zobacz zdjęcia <kliknj tutaj>

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami  św. Brata Alberta - na Eucharystię  w czwartek 13 kwietnia 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15. Po Eucharystii zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, za 2022 r.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA

godz.       

17.00

1.– Przywitanie zebranych, rozpoczęcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania,
      Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków;

 17.05

  

2. – Przedstawienie Komisji Skrutacyjnej potrzebnej dokumentacji do stwierdzenia
       prawomocności Zebrania;
       Komunikat Komisji Skrutacyjnej o prawomocności Zebrania;

17.15 3. – Przyjęcie Porządku obrad Zebrania w głosowaniu w trybie jawnym;

17.20

4. – Sprawozdania z pracy placówek Koła w 2022r. :
         -A.   Schroniska,
         -B.   filii Schroniska,
         -C.  Klubu Inicjatyw Społecznych;

17.35

5. – Sprawozdanie z działalności Koła w 2022r. , Prezesa Koła Gliwickiego - p. Roberta Polewczaka,
Przedstawienie przez Prezesa Koła  propozycji uchwał ze strony Zarządu;               

17.55

6.  – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Gliwickiego za 2022r.;

18.15

7. – Dyskusja nad sprawozdaniami , ew. zgłaszanie dodatkowych propozycji
        uchwał i wniosków – propozycje te należy zgłaszać w formie pisemnej;

18.25

8. – Głosowanie nad uchwałami i wnioskami opracowanymi przez Komisję  
        Uchwał i Wniosków, w trybie jawnym;

18.30

9. – Zakończenie obrad.

                                                                                             

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziełami św.Brata Alberta - na Eucharystię w czwartek 9 lutego 2023 r. która odbędzie się w Klubie Inicjatyw Społecznych w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 oficyna I piętro – od godz. 16.15.
Po Eucharystii zapraszamy do udziału w nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie zwołanym celem przeprowadzenia wyborów delegatów Koła oraz ich zastępców, na kadencję władz Towarzystwa 2023-2027.

Dziękujemy uczniom V LO w Gliwicach za zbiórkę darów. Nasi podopieczni w schronisku otrzymali m.in. środki czystości i higieny osobistej oraz produkty spożywcze.