W związku z trudną sytuacją finansową związaną z naszą bieżącą działalnością statutową dotyczącą prowadzenia placówek dla osób bezdomnych, prosimy o wsparcie.Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo naszą organizację 
to możesz to zrobić przez Internet

za pośrednictwem systemu "dotpay"
KLIKNIJ W OBRAZEK
Przekaż Darowiznę
LUB BEZPOŚREDNIO NA KONTO:
ING Bank Śląski Nr 66 1050 1298 1000 0022 9273 1011

 

Utrzymanie naszych placówek w głównej mierze związane jest z regulowaniem cyklicznych i comiesięcznych  opłat, w tym: czynszów, energii elektrycznej, opału, wody i kanalizacji, kosztów ogrzewania, środków czystości i higieny osobistej, paliwa do pojazdów, żywności, pensji opiekunów i wielu innych, podstawowych i niezbędnych kosztów eksploatacyjnych. W ciągu miesiąca w naszych placówkach udzielamy wsparcia około 150 osobom bezdomnym. Wbrew pozorom i świadomości społecznej potrzeby naszej organizacji są skromne.

Nasi pracownicy i opiekunowie godzą się na skromne uposażenie choć nierzadko mają na utrzymaniu swoje rodziny (jak wiele osób w społeczeństwie). Swoje obowiązki wykonują zgodnie z myślą Naszego Patrona św. Brata Alberta, aby …

„każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, jak nie można dużo to mało”.

Nasza działalność jest trudna w promowaniu, gdyż w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp osoby bezdomnej, jako tej, która żyje pod mostem, jest pijana cały dzień, żebrze, kradnie, nie myje się i nie chce się jej pracować.
Z walką o wsparcie finansowe przegrywamy z innymi organizacjami, których działalność związana jest z bardziej pozytywnymi emocjami lub większym współczuciem, takimi jak sport, kultura, animacja dziecięca i młodzieżowa, ekologia czy ochrona zwierząt, itp .

Miłosierdzie niestety, nie jest w modzie.

Wspiera nas wiele życzliwych nam osób, podmiotów gospodarczych i innych instytucji, szczególnie w zakresie darów żywnościowych i rzeczowych. Jednak w aspekcie finansowym już od kilku miesięcy doświadczamy braków, oszczędzając przy tym na wielu podstawowych wydatkach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z tym, że zadanie to należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, każda gmina musi je realizować. Jeżeli na terenie gminy nie ma odpowiednich placówek, gminy stwarzają takie możliwości organizacyjno-prawne, aby zadanie to mogły realizować organizacje pozarządowe.

W związku z powyższym od lokalnych instytucji samorządowych uzyskujemy wsparcie, jednak jest ono niewystarczające.Organy te dążą do tego, aby koszty realizacji tego zadania były jak najniższe, ustalając je poniżej granicy wykonalności, tym samym nie ułatwiając nam realizacji naszych działań statutowych. Dalsza nasza działalność w tej skali i w takim kształcie stoi pod znakiem zapytania, a osób bezdomnych w społeczeństwie nie ubywa.


Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo naszą organizację 
to możesz to zrobić przez Internet
za pośrednictwem systemu "dotpay"
KLIKNIJ W OBRAZEK
Przekaż Darowiznę
LUB BEZPOŚREDNIO NA KONTO:
ING Bank Śląski Nr 66 1050 1298 1000 0022 9273 1011

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) tzw. RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) Koło Gliwickie przedstawia następującą informację:

Administratorem powierzanych nam danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16-18/7, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez Prezesa Koła.

Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by dane osobowe przetwarzać zgodnie z prawem i w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, z uwzględnieniem właściwych przesłanek legalizacyjnych (Art. 6 ust. 1 RODO) i wyłącznie w celach dla których dane zostały pozyskane. Dotyczy to także udostępniania Państwa danych osobowych.

Koło Gliwickie zobowiązuje się  wypełniać Państwa prawa, wynikające z RODO, tj.:

  • prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencyjnie na adres:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
lub
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Dane osobowe przechowujemy przez czas wynikający z przepisów prawa lub obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

 Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw spoza EOG czy do organizacji międzynarodowych.

Ze względów technicznych Towarzystwo może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany celu ich przetwarzania.

W załączeniu :

Wniosek o udostępnienie danych osobowych.

Filia Schroniska św. Brata Alberta w Gliwicach (Zatorze) ;
ul. Traugutta 6 , 44-100 Gliwice
tel: 504-687-244
W naszym systemie pomocy schronisko jest placówką całodobową. Obecnie znajdują się tu 60 miejsc . Można tu uzyskać nocleg,  odzież i wyzywienie ( 3 posiłki dziennie ). Pobyt w placówce mozliwy na podstawie skierowania z OPS.

Zobacz galerię